کاوشگر


دستگاهی جهت شناسایی و دیدن اجسام ،اشیا و نفراتی که در زیر آوار ، پشت موانع، دیوارها و داخل فضاهای غیر قابل دسترس محبوس شده اند.

سامانه VOIP


این سیستم وظیفه ارتباط تلفنی به صورت یکپارچه با ظرفیت 116 پورت و قابل توسعه تا 500 پورت در شبکه های صوت را بر عهده دارد.