اتنیتور (تضعیف کننده)

اتنیتور یا تضعیف کننده های فیبر نوری دستگاهی است که به منظور کاهش سطح قدرت سیگنالهای نوری در انتهای مسیر فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر اتنیتور ها موجب هماهنگ شدن سطح سیگنال نوری بین ارسال کننده و دریافت کننده ی سیگنال ها می شود.